Boris Savelev 1970 -1978                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          home

savelevboris@gmail.com

Paro_001 Telephon_001 budka_001 bul_001 chto_001 debb_001 dvornik_001
Paro_001.jpg Telephon_001.jpg budka_001.jpg bul_001.jpg chto_001.jpg debb_001.jpg dvornik_001.jpg
fl_001 fok_001 gutsul_001 hlebb_001 kar_mu_001 koshka_001 ler_001
fl_001.jpg fok_001.jpg gutsul_001.jpg hlebb_001.jpg kar_mu_001.jpg koshka_001.jpg ler_001.jpg
mash_001 meshok_001 pero_0011 pivnay_001 pivo_002 pivo_003 shapka_001
mash_001.jpg meshok_001.jpg pero_0011.jpg pivnay_001.jpg pivo_002.jpg pivo_003.jpg shapka_001.jpg